Euroriding Diamant 17 Soft seat

Model : Euroriding Diamant Soft Seat

Seat : 17 inch

Fit : 2 (narrow)

Condition : good condition

Price :  550 EUR